[Copyrights©2013] Disclaimer of UstazUwais.Com™

"...Salamun 'Alaikum. Wacana ini ku utarakan khas kepada sidang pembaca di alam maya ini. Sebarang komentar, kritikan serta tunjuk ajar amatlah dialu-alukan kerna kita manusia yang pelupa, selalu saja membuat kesilapan. Mungkin saja 1001 kekurangan terdapat dalam nota maya ini, namun mudah-mudahan Allah S.W.T. menerimanya sebagai wadah dakwah yang mabrur. Amin..."
Disclaimer
Kesemua Artikel/ Bahan/ Video di dalam blog ini ditulis/disiarkan adalah untuk kegunaan pendidikan, pembelajaran dan dakwah. Saya tidak bertanggungjawab atas bagaimana topik yang dibahas dalam dokumen ini yang diterapkan. Jika anda adalah pemilik hak cipta atau pemilik sebarang bahan di dalam web ini, sila hubungi saya. Saya akan memadamnya dengan segera. Saya akan kreditkan setiap artikel yang diambil dari web lain dan dari sumber-sumber lain. Untuk artikel yang ditulis sendiri oleh saya, anda bebas untuk menyebarkannya.
There Are No Copyright In Islam.
Apa yang dipaparkan di sini bukanlah bertujuan untuk memaksa anda percaya 100% terhadap apa yang ditulis, tetapi lebih kepada mengajak anda berfikir dengan mendalam. Sebarang pertanyaan atau komentar boleh dihantar melalui komen post, shoutbox, facebook, atau secara langsung di talian +6012.984.6388. Sesi konsultasi juga boleh dibuat jika perlu dan mengikut terma dan syarat yang dipersetujui. Lihat profile saya.

Archives

Ruqyah Therapy


Definisi RUQYAH

Ruqyah secara am adalah jampi-jampi atau mantera. Ruqyah secara syar'i ( Ruqyah Syar'iyah ) adalah jampi-jampi atau mantera yang dibacakan oleh seseorang untuk mengubati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir atau untuk perlindungan dan sebagainya. Dengan hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadiths-hadiths Rasulullah SAW yang dapat difahami maknanya selama tidak mengandungi unsur kesyirikan.

Ruqyah terbahagi kepada dua :-

Pertama : Ruqyah yang diperbolehkan oleh syari'at Islam iaitu disebut Ruqyah Syar'iyah.

Kedua : Ruqyah yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, iaitu Ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami maknanya atau Ruqyah yang mengandungi unsur-unsur kesyirikan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Perlihatkan kepadaku ruqyah kalian, dan tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak ada unsur syirik." ( HR. Muslim )


Syarat Ruqyah Syar'iyah

Para ulama sepakat membolehkan Ruqyah dengan tiga syarat :-
 1. Dengan mempergunakan firman Allah ( ayat-ayat Al-Quran ) atau nama-nama dan sifat-sifat-Nya.
 2. Mempergunakan Bahasa Arab atau bahasa yang dapat difahami maknanya.
 3. Berkeyakinan bahwa zat Ruqyah tidak berpengaruh apa-apa kecuali atas izin Allah SWT.
Ketentuan Meruqyah

Tatkala melakukan Ruqyah hendaknya diperhatikan ketentuan berikut :-
 1. Ruqyah tidak mengandungi unsur kesyirikan.
 2. Ruqyah tidak mengandungi unsur sihir.
 3. Ruqyah bukan berasal dari dukun, paranormal, tukan telek dan orang-orang yang segolongan dengan mereka, walaupun secara zahir mereka memakai sarban, jubah dan sebagainya. Kerana bukan penampilan yang menjamin seseorang itu terbebas dari perdukunan, sihir dan kesyirikan.
 4. Ruqyah tidak mempergunakan ungkapan yang tidak bermakna atau tidak difahami maknanya, seperti tulisan abjad atau tulisan yang tidak difahami.
 5. Ruqyah tidak dengan cara yang diharamkan seperti dalam keadaan junub, di kburan, di kamar mandi, di bilik yang gelap dan sebagainya.
 6. Ruqyah tidak mempergunakan ungkapan yang diharamkan, seperti celaan, cacian, laknat dan lain-lainnya.
Keutamaan Ruqyah mengikut Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan juga ubat penawarnya.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada ubat penawarnya dan apabila suatu ubat itu sesuai dengan jenis penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah." ( HR. Muslim ) Dan yakinlah bahwa tidka ada yang mampu menyembuhkan sesuatu penyakit melainkan hanya Allah SWT. Maka di antara cara yang paling tepatm efektif dan mujarab untuk menghilangkan sesuatu penyakit dan menangkal mara bahaya adalah dengan memfungsikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengubatan. Al-Quran telah menjelaskan hal itu secara terang :

Katakanlah, "Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar." ( QS. Fushshilat : 44 )

"Dan kami turunkan dari Al-Quran ( ada ) sesuatu yang menjadi ubat penawar dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman." ( QS. Al-Isra' : 82 )

Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah mencontohkan pengubatan dengan mempergunakan Al-Quran dan doa-doa untuk mengubati berbagai macam penyakit, baik disebabkan oleh tukang sihir seperti guna-guna dan lain-lainnya atau disebabkan oleh gangguan jin seperti kerasukan dan penyakit-penyakit aneh lainnya atau terkena gigitan binatang berbisa seperti kala-jengking, ular dan sebagainya. Rasulullah SAW juga mempergunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk penjagaan dan perlindungan diri.


Hadis sandaran berkaitan Ruqyah

Nabi Muhammad SAW meruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas lalu beliau tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh terjangkau oleh kedua tangannya. (HR. Al-Bukhari )
Jabir Bin Abdullah r.a. berkata, "Seseorang di antara kami disengat kalajenking. Kemudian Jabir berkata, "Wahai Rasulullah apakah saya boleh meruqyahkannya? Maka beliau bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah." ( HR. Muslim )

Aisyah r.a. juga mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan padaku agar aku minta ruqyah dari pengaruh 'ain ( mata yang dengki )." ( HR. Muslim )

Dari Abu Sa'id Al-Khudhri r.a., Jibril mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad apakah engkau mengeluh rasa sakit?" Beliau menjawab, "Ya!" Kemudian Jibril (meruqyahnya ), "Bismillahi arqika, min kulli syai'in yu'dzika, min syarri kulli nafsin au 'aini hasidin, Allahu yasyfika, bismillahi arqika" ( "Dengan nam Allah aku meruqyahmu, dari segala hal yang menyakitimu, dan dari kejahatan segala jiwa manusia atau mata pendengki, semoga Allah menyembuhkan kamu, dengan nama Allah saya meruqyahmu") ( HR. Muslim )

Aisyah r.a. berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila ada seorang yang mengeluh rasa sakit, beliau usap orang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian berdoa, "Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah kerana Engkaulah pemberi penyembuh, tiada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit." ( HR. Muslim )

Uthman Bin Abil 'Ash r.a. datang menemui Rasulullah SAW mengadukan rasa sakit pada tubuhnya yang dia rasakan semenjak masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Letakkan tanganmu pada tempat yang terasa sakit, kemudian bacalah; "Bismillahi" ( dengan menyebut nama Allah ) tiga kali, dan bacalah; "A'uzu billahi wa qudrotihi min syarri ma ajidu wa uhadziru" ( aku berlindung dengan Allah dan dengan qudrat-Nya dari kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari ) tujuh kali." ( HR. Muslim )


berikut ini fatwa para ulama :

¨ Dalam Al Qamusul Muhith Imam Majduddin Muhammad bin Ya’qub Al Fairuz Abady halaman 1161 menyebutkan :
لضَّمِّ العُوْذَةُ الرُّ قْيَةُ ، بِا Ar Ruqyatu dengan Ra’ didhammah artinya memohon perlindungan. Ruqyah berasal dari kata : رَ قَى يَرْ قِيْ رَقْيًاوَرُقِيًّاوَرُ قْيَةً بَفَثَ فِيْ عُوْ ذَ تِهِ yang artinya meniup dalam memohon perlindungan.

¨ Muhammad binAhmad Al Azhari dalam Tahdzibul Lughah 9/293 :
رَقَىالرَّاقِيْ رُقْيَةً وَرَقْيًاإِذَاعَوَّذَوَنَفَثَ Raqi (seorang peruqyah) melakukan ruqyah apabila ia membaca doa perlindungan dan meniup.

¨ Ibnul Atsir dalam An Nihayah fi Gharibil Hadits 3/254 :
الرُّقْيَةُ ،بِالضَّمِّ العُوْذَةُاَّلِتيْ يُرْ قَى بِهَا صَاحِبُ الآ فَةِوَالْحُمَّىوَ غَيْرِ هِمَا Ar Ruqyatu dengan Ra’ didhammah artinya memohon perlindungan apabila ia diruqyahkan bagi orang yang terkena bala’ atau bencana, demam, dan yang lainnya.

¨ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ul Fatawa 10/195 :

“Ruqyah artinya memohon perlindungan. Al Istirqa’ adalah memohon dirinya agar diruqyah. Ruqyah termasuk bagian dari doa.”

¨ Ibnu Taimiyyah berkata, “Adapun pengobatan orang yang kesurupan dengan ruqyah, maka bacaan yang dibaca itu ada dua macam. Apabila bacaan ruqyah tersebut terdiri dari kalimat yang bisa dipahami maknanya dan dibolehkan oleh agama Islam, maka bacaan seperti itu dibolehkan. Karena telah ditegaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkan penggunaan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. (Lihat HR.Muslim No.2200, red). Tapi bila di dalamnya mengandung kalimat yang diharamkan, seperti ada kesyirikan atau maknanya tidak bisa dipahami atau mengandung kekufuran, maka tidak seorang pun diperkenankan untuk memakainya. Walaupun terkadang dengan kalimat tersebut jin mau keluar dari tubuh orang yang kesurupan. Karena bahaya kekufuran lebih besar adanya daripada manfaat kesembuhan yang diperoleh.” (Majmu’ul Fatawa : 23/277).


¨ Sa’ad Muhammad Shadiq dalam Shira’Bainal Haq wal Bathil halaman 147 berkata : Ruqyah pada hakekatnya adalah berdoa dan tawassul untuk memohon kepada Allah kesembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya gangguan dari badannya.”


¨ Syekh Nashiruddin al-Albani berkata,Ruqyah adalah do’a yang dibaca untuk mencari kesembuhan yang terdiri dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih. Sedangkan apa yang bisa dibaca oleh seseorang yang terdiri dari kata-kata yang bersajak atau kalimat-kalimat yang tidak jadi ada unsur kekufuran dan kesyirikannya, maka hal itu termasuk ruqyah yang dilarang.” (Kitab Dhaif Sunan Tirmidzi : 231).


¨ Imam Nawawi juga telah berkata, Ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an dan dengan do’a-do’a yang telah diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah suatu hal yang tidak terlarang. Bahkan itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Telah dikabarkan para ulama’ bahwa mereka telah bersepakat (ijma’) bahwa ruqyah dibolehkan apabila bacaannya terdiri dari ayat-ayat al-Qur’an atau do’a-do’a yang diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi : 14/341).
¨ Imam Nawawi menukil perkataan Syekh al-Maziri, “Semua ruqyah itu boleh apabila bacaannya terdiri dari kalam Allah atau Sunnah Rasul. Dan ruqyah itu terlarang apabila terdiri dari bahasa non Arab atau dengan bahasa yang tidak dipahami maknanya, karena dikhawatirkan ada kekufuran di dalamnya.” (Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi : 13/341).


¨ Imam An Nawawi Rahimahullah menjelaskan:“Adapun ruqyah (jampi/mantera) dengan ayat-ayat Al Quran, dan dzikir-dzikir yang ma’ruf (dikenal), maka hal itu tidak dilarang, bahkan sunah. DI antara mereka ada yang mengatakan dalam mengkompromikan dua hadits (yang nampak bertentangan), sesungguhnya pujian untuk meninggalkan ruqyah menunjukkan afdhaliyah (hal yang lebih utama), dan kejelasan tawakkal. Dan, orang yang melakukan ruqyah dan diizinkannya hal itu menunjukkan kebolehannya tetapi itu meninggalkan hal yang lebih utama. Inilah yang dikatakan Ibnu Abdil Bar, dia menceritakan dari orang yang menceritakannya. Sikap yang dipilih adalah yang pertama. Mereka telah menukil tentang ijma bolehnya ruqyah dengan ayat-ayat dan kalimat dzikrullah Ta’ala.” (Syarh Shahih Muslim, 7/325)


¨ Syekh Ibnu Hajar al-‘Asqalani dengan mengutip perkataan Imam Qurthubi, “Termasuk ruqyah yang dibolehkan adalah terdiri dari kalam Allah (al-Qur’an) atau asma’-Nya, atau yang do’a yang telah diajarkan Rasulullah.” (Kitab Fathul Bari : 10/196).


¨ Syekh Hafizh bin Ahmad Hakami berkata, Ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang tidak terdiri dari al-Qur’an atau as-Sunnah dan tidak berbahasa Arab. Ruqyah seperti itu termasuk bacaan untuk mendekatkan diri kepada syetan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pata dukun dan tukang sihir. Bacaan seperti itu juga banyak dijumpai dalam kitab-kitab mantra dan rajah seperti Kitab Syamsul Ma’arif dan Syumusul Anwar dan lainnya. Hal itu merupakan upaya musuh Islam untuk merusak Islam, padahal sesungguhnya Islam bersih dari hal semacam itu.” (Kitab A’lamus Sunnah al-Mansyurah : 155).


¨ Seorang ahli Fiqh dan Ushul Fiqh yang bernama Imam al-Qarafi berkata, Ruqyah adalah kalimat-kalimat khusus yang dengannya akan diperoleh kesembuhan dari penyakit dan terhindar hal-hal yang merusak dengan izin Allah. Tidak bisa dikategorikan sebagai ruqyah bila menimbulkan bahaya, tapi justru itulah yang disebut dengan sihir. Dan kalimat-kalimat (bacaan ruqyah) ada yang dianjurkan, seperti surat al-Fatihah dan al-Mu’awwidzatain. Dan ada juga yang dilarang, seperti ruqyah orang-orang jahiliyyah, atau orang-orang India dan lainnya. Karena dikhawatirkan mengandung kekufuran. Maka dari itu Imam Malik dan yang lainnya melarang ruqyah yang berbahasa selain Arab, karena dikhawatirkan di dalamnya mengandung suatu yang haram.” (Kitab al-Furuq : 4/147).


¨ DR.Abdullah bin Ahmad at-Thayyar berkata, Ruqyah syirkiyyah (yang mengandung syirik) adalah bacaan yang di dalamnya memohon pertolongan kepada selain Allah SWT. Dan termasuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, seperti meruqyah dengan nama-nama jin, malaikat, nabi dan orang-orang shahih.” (Kitab Fathul Haqqil Mubin : 106).


¨ Imam Al Maziri Rahimahullah mengatakan:Semua ruqyah adalah boleh jika berasal dari kitabullah atau dzikir.” (Ibid)


¨ Imam Abul Abbas Al Anhari Al Qurthubi Rahimahullah dalam kitab syarahnya terhadap Shahih Muslim, menjelaskan –setelah memaparkan hadits-hadits tentang keringanan untuk melakukan ruqyah: “(Hadits ini) merupakan dalil bahwa pada dasarnya ruqyah itu terlarang, sebagaiana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana riwayat: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang ruqyah.” Ini adalah larangan secara mutlak, karena dahulu mereka melakukan ruqyah ketika jahiliyah dengan berisi kesyirikan dan kata-kata yang tidak dimengerti, dan mereka meyakini bahwa ruqyah inilah yang memberikan pengaruh. Kemudian, ketika mereka masuk Islam yang seperti itu telah dihilangkan dari mereka, karena Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang itu secara umum, agar larangan tersebut lebih kuat dan upaya pencegahan. Kemudian, ketika mereka menanyakannya dan mengabarkannya, bahwa mereka mendapatkan manfaat dari itu, maka mereka mendapat keringanan pada sebagian hal itu. Nabi bersabda: “Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, tidak apa-apa jika tidak terdapat syirik di dalamnya.” Maka beliau membolehkan ruqyah untuk setiap bentuk malapetaka seperti sakit, luka, bisul, demam, penyakit mata jahat, dan lainnya, jika ruqyah tersebut dengan kalimat yang bisa difahami dan tidak terdapat kesyirikan di dalamnya, dan tidak sesuatu yang terlarang. Yang paling utama dan bermanfaat adalah: ruqyah yang berasal dari asma Allah dan firmanNya, firman Allah dan ucapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.” (Al Mufhim Lima Asykala ‘ Ala Talkhishi Kitabi Muslim, 18/65. Maktabah Misykah)


¨ Imam Badruddin Al ‘Aini Rahimahullah menjelaskan:“Bolehnya ruqyah dengan sesuatu dari Kitabullah, dan juga dengan doa-doa yang ma’tsur atau yang serupa dengan itu. Tidak boleh dengan lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya, berupa lafaz yang bukan bahasa Arab. DI dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Asy Sya’bi, Qatadah, Said bin Jubeir, dan segolongan lainnya mengatakan ruqyah adalah hal yang dibenci. Wajib bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya sebagai upaya memegang teguh kepada Allah Ta’ala dan bertawakkal atasNya, percaya denganNya, dan memutuskan hubungan dengan ruqyah.” (‘Umdatul Qari, 18/303. Maktabah Misykah)

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Kenali Tabik Setan [Satanic Salute]

Orang melayu kita sangat terkenal dengan copy, paste & apply. Tak fikir panjang, orang buat kita buat. saya terima satu email yang rasa sangat berguna untuk renungan bersama bacalah..


Horned God Represents the horned god of witchcraft. Pan or Cernunnos. Note the thumb under the fingers and given by the right hand.


Horned Hand The sign of recognition between those in the Occult. When pointed at someone it is meant to place a curse. Note the thumb over the fingers and given by the left hand.

Witch Sign or Moon Sign Used to salute the rising moon. Also used by surfers and football teams. This is the sign that the furor should be using to indicate the "Hook Um" horns, Not the 2 above

Anton LaVey, leader and founder of theChurch of Satan.
Above: Anton LaVey, founder of the Church of Satan and author ofThe Satanic Bible, displaying the "Horned Hand" (also called the "satanic salute" and Il Cornuto) with his left hand, on the back cover of The Satanic Bible.


A Satanic Ritual
Above: (Satanists making the "Satanic salute" to an altar displaying the Goat of Mendes or Baphomet, to acknowledge their allegiance to Satan, during a Satanic ritual.)


Above, from the Satanic Bible: The ‘Satanic Salute’, Horned Hand or The Mano Cornuto is a signal of allegiance between members of Satanism to their ‘horned god’, a sign of recognition and allegiance.


MELAYU ISLAM....JUGA SAMA...!!!
Kesiannn... tengok mereka-mereka ni semua...ENTAH APA BENDA LAH PERJUANGAN ANAK-ANAK MELAYU-ISLAM ZAMAN SEKARANG NI....

Dulu-dulu berjuangan menentang penjajah.. kemudian berjuang mendapatkan kemerdekaan. . kemudian berjuang utk mengekalkan kemerdekaan. . kemudian berjuang membangunkan negara.. SEKARANG NI.. ENTAH APA BENDA YANG SEDANG DIPERJUANGKAN. ..??????

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Panadol Membahayakan Kesihatan

JANGAN AMBIL & PANADOL ACTIFAST / SOLUBLE LAGI (TERUTAMA MEREKA YANG ADA GASTRIK)
UNTUK PENGETAHUAN, ikuti sebuah kenyataan benar dari seorang yang mengalaminya…

“Suami saya bekerja sebagai Jurutera IT di sebuah hospital, di mana pihak hospital sedang menyiapkan pengkalan data untuk pesakitnya. Dia mengenali rapat doktor tersebut. Doktor memberitahu suami saya, apabila mengalami sakit kepala, mereka sendiri tidak sanggup mengambil Panadol atau Paracetamol.. Sebaliknya, mereka akan mencari ubatan herba Cina atau mencari altenatif lain.

Ini kerana Panadol adalah bertoksik kepada tubuh kita. Ia merosakkan organ hati. Menurut doktor tersebut, Panadol akan tinggal di dalam tubuh selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Menurutnya lagi, pernah berlaku seorang pramugari menelan terlalu banyak Panadol semasa kedatangan haid kerana tugasnya perlu berdiri sepanjang masa penerbangan. Dia kini baru berumur 30-an tetapi sudah perlu menjalani rawatan buah pinggang (dialisis) setiap bulan.

Seperti kata doktor tersebut, sakit kepala disebabkan ketidak-seimbangan elektron/ion di dalam sel otak. Sebagai rawatan alternatif, beliau mencadangkan membeli sebotol atau 2 botol minuman isotonik, campurkan dengan air minuman pada kadar 1:1 atau 1:2. Mudahnya, secawan isotonik dengan 2 cawan air minuman. Saya dan suami pernah mencuba kaedah ini dan mendapati ia berkesan. Kaedah lain ialah merendam kaki ke dalam besin yang mengandungi air suam. Ia akan memberi tekanan darah menurun dari kepala anda. Panadol adalah sejenis “painkiller”, semakin banyak anda mengambilnya, semakin lama semakin kurang kesannya kepada anda. Bererti anda perlukan dos yang lebih lagi apabila ia kurang berkesan.

Kita semua akan jatuh sakit apabila usia kita semakin meningkat. Untuk wanita, mereka akan melalui pengalaman melahirkan zuriat. Bayangkan mereka akan diberi dos yang kuat apabila terpaksa melalui proses beranak melalui pembedahan. Jika anda terlalu banyak mengambil Panadol atau Paracetamol sepanjang hidup anda, seperti mereka yang ada migrain, ia akan memberi kesan sifar terhadap kesakitan yang anda alami dan anda memerlukan ubat yang lebih kuat lagi untuk mengurangkan rasa sakit. Adakah anda sanggup diberi dadah yang kuat seperti morfin? Hargailah kehidupan anda. Fikir sebelum mudah memasukkan ubat yang “biasa” ini ke dalam mulut anda.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Etika Kerja 5S dari Jepun


Program 5S adalah usaha keseluruhan organisasi bagi menjadikan tempat kerja bersih, tersusun, bersistem dan lebih produktif. Melalui amalan 5S, kita akan membina disiplin dan etika kerja yang baik di kalangan warga kerja yang akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik, kerja berkualiti, memupuk semangat berpasukan dan tolong-menolong yang tinggi. 5S ialah lima perkataan Jepun iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shisuke. Amalan 5S meliputi pengetahuan teknikal, praktikal, logik untuk menghasilkan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai Kaizen dalam Bahasa Jepun.
 

Objektif Utama Program 5S
·         Memberi kesedaran tentang kepentingan dan faedah pelaksanaan Program Amalan 5S.
·         Membina budaya Kaizen di tempat kerja.
·         Membina kerjasama melalui penyertaan semua.
·         Membina amalan kepimpinan pengurus dan penyelia. 
Langkah-langkah Pelaksanaan 5S

Langkah Pertama - Mengamalkan Seiri (Sisih)
·         Kenalpasti dan mengasingkan barang yang tidak perlu untuk pelupusan dan merekod (jika perlu).
·         Melakukan aktiviti sisih secara berterusan mengikut keperluan.

Langkah Kedua - Mengamalkan Seiton (Susun)
·         Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas supaya mudah diambil dan disimpan semula.
·         Tempat simpanan boleh diambil oleh semua kakitangan di tempat yang mudah dilihat dan dikesan.
·         Barang atau dokumen yang kerap digunakan diletak dekat/berhampiran dengan tempat yang mudah dicapai.
·         Semua barang dan tempatnya mesti ditunjuk dengan label yang jelas.
·         Gunakan warna label bagi mendapatkan keceriaan.

Langkah Ketiga - Melaksanakan Seiso (Sapu)
·         Bentuk tugas pencucian dan mengemas mengikut kumpulan.
·         Amalkan Seiso 5-10 minit setiap hari.
·         Patuhi jadual mencuci dan memeriksa peralatan dan keselamatan bagi menwujudkan tempat kerja yang selesa dan selamat.
·         Mempamerkan peta kawasan pembersihan dan tugasan.
·         Menggabungkan aktiviti sapu,kilatkan, semak dan betulkan.
·         Buat dengan kerjasama semua kakitangan.
·         Galakkan kawan sekerja memberi idea kreatif untuk penambahbaikan tempat kerja yang produktif.
·         Anjurkan gotong royong 2 kali setahun.

Langkah Keempat - Melaksanakan Seiketsu (Seragam)
·         Bila mengulangi tiga konsep di atas iaitu Sisih-Susun-Sapu,tempat kerja akan menjadi bersih dan tersusun.
·         Melihat kepada perkara-perkara yang tidak normal atau ''abnormality".
·         Peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua kakitangan diwujudkan.

Langkah Kelima - Mengamalkan Shitsuke (Sentiasa Amal)

·         Mematuhi setiap peraturan, standard, peringatan yang diwujudkan.
·         Latihan dan perkongsian berterusan.
·         Wujudkan semangat berpasukan.
 

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Gastrik, Simptom dan Puncanya


SIMPTOM sakit atau senak perut tidak menjurus kepada gastrik semata-mata. Banyak penyakit lain yang membabitkan gejala sama tetapi punca berbeza seperti pedih ulu hati, batu dalam pundi hempedu, ulser perut serta radang pankreas. Sama ada individu terbabit diserang gastrik atau bukan, hanya dapat ditentukan selepas diagnosis. 

Pakar Perunding Bedah Pengkhususan Gastrousus dan Laporososkopik Lanjutan, Dr Abdul Fahmi A Karim, berkata masyarakat masih kurang memahami petanda gastrik sebaliknya memberi tanggapan sebarang kesakitan pada perut terutama ketika berpuasa adalah gejala awal penyakit ini. Katanya, gastrik atau nama perubatannya, gastrisis merujuk kepada inflamasi (radang) pada bahagian lapisan perut (mukosa) tetapi masalah lazim ini turut digunakan bagi menerangkan pelbagai gejala yang disebabkan inflamasi itu termasuk pedih ulu hati atau ketidakselesaan perut. 

"Sebelum menganggap diri diserang gastrik, individu harus mendapatkan pemeriksaan dan nasihat pakar bagi mengelakkan kemungkinan mereka menghidap penyakit lain yang lebih serius," katanya. Walaupun lapisan mukosa sentiasa beralkali dan melindungi bahagian terbabit daripada dirosakkan bahan memudaratkan seperti alkohol, ubat aspirin, makanan berasid dan pedas serta asap rokok. Apabila lapisan ini semakin terhakis, ia tidak mampu menjalankan tugas dengan baik hingga
menimbulkan radang.
 
 "Sakit lebih dirasai apabila berpuasa disebabkan peningkatan tahap asid dalam perut berikutan ketiadaan makanan. Asid sedia ada yang membantu mencerna makanan berkumpul pada bahagian terbabit bersama asid yang terhasil secara semula jadi berdasarkan tindak balas kimia.
 
 "Apabila keadaan itu berlaku ditambah ketiadaan pelindung mukosa, radang boleh berlaku tanpa mengira waktu. Selain pengambilan ubat dan kemestian makan sahur bagi sumber tenaga, pesakit tidak digalakkan membayangkan keenakan makanan kerana imaginasi atau faktor psikologi ini mampu meningkatkan lagi keasidan perut," katanya. 

Penghasilan asid secara semula jadi boleh berlaku menerusi tiga fasa iaitu tindak balas kimia pada otak sebaik terbayang makanan, apabila makanan di dalam mulut serta ketika proses penghadaman.

Sementara itu, jangkitan bakteria dikenali sebagai helicobacter pylori (H pylori) juga antara penyebab gastrik. Ia mampu bertahan dalam keadaan perut berasid, malah jangka hayatnya juga panjang. Dianggarkan sejumlah 74 peratus pesakit yang mengalami ulser gastrik mempunyai jangkitan Hpylori.


FAKTA

Simptom gastrik 

 * Kesakitan semakin berkurangan atau bertambah apabila makan.
 * Pedih pada ulu hati atau bahagian atas perut.
 * Terasa loya.
 * Berat badan turun.
 * Terasa pedih, sakit seperti sengal atau lapar yang teruk pada perut antara satu hingga tiga jam selepas makan atau tengah malam.
 * Najis kehitaman atau berdarah (menunjukkan ulser sudah berdarah).
 * Kerap sendawa.
 
Penyakit lain berkaitan sakit perut 

Pedih ulu hati - Masalah pedih ulu hati disebabkan beberapa faktor sama ada daripada ulser gastrik (perut) atau ulser duodenum yang boleh dikategorikan kepada jenis peptik. Ulser duodenum yang boleh dikategorikan kepada jenis ulser peptik. Selain itu, refluks esofigitis atau keadaan apabila pesakit terasa asid naik ke belakang mulut (kepanasan) juga membuatkan seseorang terasa loya, payau, sesak nafas dan batuk.

Batu dalam pundi hempedu - Boleh menyebabkan seseorang pedih pada bahagian ulu hati. Punca hanya boleh diperoleh menerusi ujian ultra bunyi (Ultrasound) di perut, endoskopi, ujian darah dan pernafasan. Sakit semakin teruk apabila mengambil makanan berlemak kerana ia menyebabkan hempedu mengecut seterusnya menjadi kejang. Hampir 30 peratus menghidap batu hempedu tidak berasa sakit. 

Radang pankreas - Kesakitan pada bahagian ini boleh dianggap serius kerana ia memberi makna pankreas sudah rosak berikutan keracunan. Terlalu banyak alkohol antara punca yang membuatkan bahagian ini tersumbat atau rosak. 

Ulser perut - Terdapat tanda kemerah-merahan atau luka pada dinding mukoza. Jika dibiarkan tanpa rawatan segera, luka sedia ada menjadi bertambah teruk. Gejala ini juga boleh berlaku di bahagian usus kecil.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

The Illuminati – are they here in Malaysia?Good subject - another conspiracy theory?
I have spent several years studying and ‘researching’ the so-called New World Order (NWO), mostly over the internet.
After 9/11, WTO destruction, the world was forever changed. About 60% of Americans in U.S. believe that the tragedy was caused by the Illuminati.
What or rather who is the Illuminati?
"Illuminated ones", From its inception on May 1, 1776, by Adam Weishaupt, the Illuminati has been actively worshipping Satan are the masterminds behind events that will lead to the establishment of such a New World Order. By itself it is an organization, though members of other elite societies can also be called the Illuminati or belong to such an establishment, so the word ‘Illuminati’ can be used interchangeably for members of other societies listed below.
The Illuminati is made up of many other societies
Bilderberg
Club of Rome
Council of Foreign Affairs
Freemasons
Jesuits (of the Roman Catholic church)
Pilgrims Society
Skull & Bones (current President G. Bush a member)
Trilateral Commission
Organizations - IMF, WWF, World Bank, U.N., etc.
There is further breakdown as each society and organization can have sub-divisions.
The Illuminati is out for world domination, first forming a One World Government, and One World Religion, under the UN.
The Masons (Freemasonry) - has long been an occult secret society, having many of the goals of the New World Order. However, Masons originally taught that all the necessary changes inherent in the New World Order would take place naturally, as a result of "human evolution". From 1777-1782, Weishaupt's men infiltrated every Masonic Lodge in Europe in order to infiltrate their ideas of actual revolution being necessary to implement these changes. In 1782, Freemasonry agreed with the Illuminati as to the necessity of revolution, signing on as co-leaders in the drive to the New World Order. When the Illuminati was put out of business in 1785, Freemasonry became the undisputed leader of the New World Order movement.
Rothschild -- The Satanic visions for the New World Order could never have been realized had it not been for the immense wealth of the Rothschild Family. Adam Weishaupt's first significant backer - Rothschild. Family wealth has since been indispensable in the path to this system. Indeed, this most evil system in all history is rooted firmly and deeply in the love of money. They are one of history's prime examples of Generational Witchcraft.
The American Family who is so involved is the Rockefeller Family, also very heavily into witchcraft.

Now back to our country.
Malaysia Today have already exposed Tan Sri Dato’ Azman Hashim (AmBank group chairman) as a member of the Trilateral Commission; a person cannot just join such a secret exclusive organization but have to be invited into it. How many more are there in this country who belong to such organization or similar ones?
If you think Trilateral Commission is just a fraternity (boys’ club) you are dead wrong
David Rockefeller, Sr., American banker, statesman, globalist and the current patriarch of the Rockefeller family is the founder; has a net worth of $2.7 billion (Forbes). Think such a man will form a boys’ club. He is very prominent in the Illuminati group.
If there are no evil conspirators around, then there will not be so much murders/tragedies/disasters in the world. In the last century there had been 2 world wars fought, and countless other battles.
The world always blames the Jews for the evils committed especially in the Middle East. But, only a few are involved - Rothschild family (Khazars) & others, most are bankers controlling the economies of countries, and in part control the country . We miss out a lot in the total scenario, because in the internet there are a lot of misinfo & disinfo agents – only feeding half /incomplete truths – always blaming the Jews, and other insignificant ones, while the real leader/s are well hidden.
But first for the sake of the general public who uninformed or know little and those who deny of such conspiracy going on worldwide, I would like for them to see the website: http://www.arcticbeacon.com/ by Greg Szymanski, JD; or for Muslims see: http://www.illuminaticonfessions.webfriend.it/ by by Leo Lyon Zagami, now Khaled Saifullah Khan, an ex high level & of royal bloodline in the Illuminati, now a Muslim convert.
These two websites are the most reliable in dispensing information about the Illuminati, some others are misinfo agents or disinfo agents, eg Alex Jones.
Now for the final part -
The LEADER or the head of the Illuminati - The Black Pope
A bit of history
In 1541, the Pope created the Satanic Secret Society known as the Jesuits. The goal of the Jesuits was to reverse the Reformation, to root out heretics, and to generally wage a constant state of war against all enemies of the church. The Jesuits were subjected to the absolute, total control of a general who was known as the Black Pope. This Black Pope is an adept in the Black Arts of Satanism. While the Jesuits are bound to obey both the Black and White Popes, the Black Pope is believed to wield the real absolute power within the Vatican, beginning in the early 1700's. The Black Pope has consistently moved the R. C. Church deeper into practice of witchcraft. This goal of officially taking over the R.C. Church for Satan has arrived at the late stage whereby the Public Pope is now using a non-traditional Crucifix, the one called the Twisted Cross. This Twisted Cross was created by Satanists in the Middle Ages as their symbol of Anti-Christ. Thus, when Pope John Paul II holds this Twisted Cross up to the faithful, as he does constantly, they are unknowingly bowing to the symbol of Anti-Christ. Ever hear of the Vatican Assassins.
A tour of Jesuit personalities and activities -
Karl Marx was tutored by Jesuits in the British Museum for nearly 30 years; Lenin & Mussolini were both trained by Jesuits when in Geneva---the Order's international banking haven for which reason Switzerland never goes to war; Stalin was trained by Jesuits while in the Tiflis Orthodox Seminary in Georgia---openly admitted by "Koba" himself to journalist and Masonic Jew Emil Ludwig (Cohen). Fidel Castro was trained by Jesuits for 7 years in Cuba, was put in power by the CIA, and advised by a Jesuit, Fr. Armando Llorente, during the revolution. Masonic Douglas MacArthur was trained by Jesuits according to an Army Colonel who personally knew him. Masonic Lyndon Johnson was trained by Jesuits at Georgetown Univ. for a time, as was "the graduate" Pres. Bill Clinton. Don Shula of the Miami Dolphins was Jesuit-trained along with Denzel Washington, that traitor to his own Black people. Martin Sheen (who changed his name after the name of Cold Warrior Bishop Fulton Sheen) has taken Loyola's Spiritual Exercises and recently dedicated a new library at the Order's Marquette Univ. John C. Gannon, the real father of the Order's Dept of Homeland Security (American Gestapo) was a member of the Jesuit Volunteer Corps and is affiliated with Georgetown Univ. while an ex-CIA officer and CFR member. Pat Buchanan, a Knight of Malta (SMOM), is affiliated with Jesuit John McLaughlin of the McLaughlin Group, and was Jesuit-trained at Georgetown, as was SMOM and former CIA Director, Geoge J. Tenet---the man in charge of bringing down the WTC and attack on the Pentagon via a Cruise missile. This is one of the connections, along with SMOM Rudolf Guiliani, that enables us to connect the Archbishop of New York, Edward Cardinal Egan, to 911 and thus Bush's "War on Terror." Chris Matthews of Hardball was Jesuit-trained at College of the Holy Cross, he serving for many years as the assistant for another Jesuit-trained Coadjutor and Kennedy assassin, Speaker of the House and Jesuit Boston College trustee, Thomas "Tip" O'Neill. The head of the Pope's Federal Reserve Bank of New York---where all of the nation's gold is in storage thanks to FDR's gift of our Ft. Knox gold to the Fed according to "the man who opened Ft. Knox," the late Roman Catholic Washington attorney Dr. Peter Beter---is CFR Pres Peter G. Peterson, holding an honorary doctorate from Georgetown Univ. Even JFK attended Georgetown for a while as well as the Order's Fabian Socialist London School of Economics. (The Order prepared him for the presidency, obtained his "election," and then killed him for being a disobedient "tyrant & a usurper.") Indeed, the Jesuits train or influence those who will rule on their behalf. The State Dept is full of those having graduated from the Order's School of Foreign Service started by Jesuit Edmund A. Walsh---the master of both military tribunals after WWII and backer of Jesuit-trained inquisitor Joseph McCarthy.
A lot more can be written about the Illuminati, but I will only digress on what is pertinent.
All members of the Illuminati and other societies have no loyalty to their countries but to their masters or head of the organization.
You can read them in the 2 websites I suggested.
Still think all this is conspiracy theory?
Well to each his own.
If you have info of any Malaysians being in the Illuminati, let me know. TQ

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Chiropractic - Mechanical Spine Adjustment

Below are listed some commonly asked questions with their answers.What Is Chiropractic?Chiropractic is a health profession concerned with the diagnosis, treatment and prevention of mechanical disorders of the musculoskeletal system and the effects of these disorders on the function of the nervous system and general health.


A chiropractor's first concern is to find out what is wrong with their patient. This includes checking for signs of any underlying disorder. If a patients condition is not one that Chiropractic can help they will have this explained to them and the appropriate 'next steps' will be taken.


Chiropractors are the experts in the detection and elimination of sublaxations ( stiff spinal joints), having made this phase of health care their specialty for more than 100 years.How can chiropractic help you?
The foundation of health begins with a properly functioning nervous system. Without proper function of the nervous system pains and illness' develop. To 'repair' your nervous system and bring you back to health chiropractic care will promote the healing process by locating and removing any interference to the nervous system.
Chiropractic can help with:Headaches
Neck & Lower Back Pain
Low Energy / Fatigue
Whiplash
Allergies
Asthma
Painful joints
Hip, leg and foot pain
Poor sleep
Infantile colic
Ear infections
Arm and hand pain
Scoliosis or curvature
Mood swings
Shoulder pain
Pins & Needles
Arthritic Pain
Dizziness
Poor Posture
Indigestion
and more!


If your pain is not listed please contact us by clicking here to find out if your pain can be dealt with at our clinic.


One of our aims at the Yoyoy Kamphora Holistics Therapy is to educate and assist the patients in their optimal health care. This includes advice on all aspects of living in the 21st century.


FAQ's

What is an adjustment?

This is the name given to the manipulation ('hands-on') procedure provided by the Chiropractor. Controlled pressure is applied at specific angles to painlessly correct joint alignment or mobility and enable healing.


How long does a treatment session last and how long is a course of treatment?

Treatment sessions normally take about 15 minutes, however the initial consultation can vary between 1/2 to 3/4 of an hour.

The Chiropractor will advise each patient on the course of treatment necessary. This often can vary with each particular condition. For example, 5-6 treatments may be suitable for a simple case of low back pain. However for a long-standing (chronic) condition of the same, more treatments may be necessary (6 - 12 is typical).


How long will it take to get better?

It depends upon each individual case, everyone is different. Factors to consider are:

* Type of condition present.
* How long you have been experiencing the pain
* Age and lifestyle of patient

Will my Doctor approve?

GP's are generally becoming more aware of chiropractic and the benefits that can be achieved.

You do not require a GP's referral before visiting a chiropractor.

We do receive lots of referrals from GP's and appreciate their acknowledgement of our expertise, likewise we sometimes have to send patients to their GP for conditions outside of our scope of practice.

We also have information to send any GP's or Consultants who would like to find out about Chiropractic. We are only a phone call away and will happily discuss any concerns at any time with anyone.


Who needs Chiropractic care?

Children and Adults alike can benefit from a healthy spine.


Should I continue care even if I feel better?

Absolutely!

Chiropractic Wellness can prevent relapses and avoid future problems. This is a similar idea to visiting your dentist regularly to best look after your teeth. We like to regularly look after your spine to avoid the recurrence of problems.


Contact me on Facebook or date with me for the consultation....        Share

 

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Scoliosis....Sejenis Sakit Tulang Belakang


SKOLIOSIS merupakan sejenis kecacatan tulang belakang yang dialami oleh sebilangan orang dengan rata-ratanya tidak mengetahui punca sebenar ia terjadi.

Ada yang mengalaminya sejak lahir dan terdapat juga kes pesakit skoliosis yang tidak menyedari perubahan berlaku pada fizikal badan mereka sehinggalah pesakit meningkat dewasa.

Jika diperhatikan, tulang belakang yang normal kelihatan tegak dan lurus di belakang tubuh manusia. Bagaimanapun, mereka yang mengalami masalah skoliosis mendapati tulang belakang mereka berkeadaan bengkok iaitu melengkung ke bahagian sisi sama ada kiri atau kanan seperti bentuk huruf S atau C.

Bentuk yang melengkung itu boleh dilihat dengan jelas dari arah belakang dan kebengkokan ini tidak boleh dirawat dengan hanya belajar berdiri tegak.

Begitu pun, tidak bermakna ia boleh dibiarkan begitu sahaja kerana jika skoliosis tidak dirawat, lama-kelamaan akan mengakibatkan kesakitan yang teruk. Malah, pesakit berkemungkinan hilang keupayaan untuk bergerak.

Dianggarkan dua hingga empat peratus daripada populasi sesebuah negara mengalami masalah skoliosi dan di Malaysia dikatakan terdapat seramai 71,000 pesakit skoliosis.

Masalahnya, sehingga kini tidak diketahui punca sebenar yang menyebabkan skoliosis.

Menurut Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan The SpineCorporation, Dr. Jeb McAviney, skoliosis sebenarnya boleh disebabkan oleh faktor genetik.

“Jika salah seorang ahli keluarga mengalami skoliosis maka anda mungkin akan mengalami masalah yang sama.

“Malah, jika kedua-dua ibu bapa mempunyai tulang belakang yang bengkok, risiko untuk anda mengalaminya juga tinggi, iaitu 50 peratus kemungkinan menghidapinya tidak kira lelaki atau perempuan. Bagaimanapun, remaja perempuan paling ramai diserang skoliosis berbanding lelaki.

Beliau yang menerangkan tentang skoliosis pada sesi pengenalan alat pendakap terkini bagi merawat masalah itu di HSC Cheras Specialists Center, Kuala Lumpur baru-baru ini, turut memberitahu bahawa skoliosis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu idiopatik, kongenital dan otot (muscular).


Skoliosis idiopatik merupakan jenis skoliosis yang kerap ditemui, tetapi punca dan penyebabnya tidak diketahui sehingga kini dan masih menjadi misteri.

Pesakit skoliosis jenis ini terdiri daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa serta lebih ketara berlaku di kalangan perempuan berbanding lelaki.

Skolisis ini turut terbahagi kepada tiga iaitu infantile yang dapat dikesan sejak pesakit itu dilahirkan hinggalah berusia tiga tahun, juvenile yang dikesan apabila seseorang itu berumur antara lima hingga sembilan tahun dan adolescent yang diketahui apabila pesakit memasuki usia antara 10 hingga 13 tahun.

Manakala, skoliosis kongenital pula disebabkan kecacatan tulang belakang yang dialami sejak lahir. Bagaimanapun, biasanya ibu bapa pesakit tidak menyedari anak mereka mengalami masalah tersebut sehingga pesakit berumur tiga tahun ke atas.

Sementara, skoliosis otot bukan disebabkan daripada tulang, tetapi kebengkokan tulang belakang berlaku disebabkan keadaan otot-otot yang lemah.

Keadaan otot yang lemah ini berpunca daripada masalah lain seperti masalah saraf seperti cerebral palsy atau trauma fizikal.

Rawatan Skoliosis
Sebolehnya kata Dr. McAviney, pesakit skoliosis mendapatkan rawatan pada peringkat awal wujudnya lengkungan di tulang belakang mereka. Biarpun ketika itu ia tidak menyebabkan kesakitan, ia perlu dirawat seawal mungkin agar tulang belakang tidak menjadi semakin bengkok sehingga akhirnya menimbulkan pelbagai komplikasi seperti masalah pada jantung dan paru-paru.

Kajian menunjukkan 60 hingga 70 peratus mengalami komplikasi tersebut. Ia boleh berlaku sekiranya tulang belakang membengkok melebihi 70 darjah menyebabkan tulang rusuk menekan paru-paru dan jantung membuatkan pesakit sukar bernafas dan cepat penat.

Ataupun mereka mengalami masalah sakit belakang yang kronik. Jika ia berterusan tanpa dirawat, pesakit berkemungkinan menghidapi sakit sendi.

Tidak ketinggalan pesakit dibelenggu perasaan rendah diri, malu dan kurang yakin untuk berhadapan dengan orang lain ekoran postur badan mereka yang tidak seimbang.

Ketua Pegawai Eksekutif The SpineCorporation (UK), Andrew Mills pula berkata, rawatan yang boleh dilakukan pesakit skoliosis adalah sama ada menggunakan alat pendakap rigid (rigid brace) untuk menyokong tulang belakang atau menjalani pembedahan.

Jelasnya, pendakap itu mampu menghalang tulang belakang daripada terus melengkung tetapi ia hanya berkesan untuk pesakit skoliosis yang bertahap sederhana.

Cuma, masalahnya ia dikatakan tidak selesa, kelihatan besar apabila dipakai dan menyekat pergerakan pesakit ekoran tempoh memakai alat itu biasanya 24 jam sehari.

Bagaimanapun katanya, bagi kes serius, satu-satunya kaedah untuk mengembalikan keadaan normal pesakit di samping melegakan kesakitan adalah dengan pembedahan.

“Namun, sebaiknya kanak-kanak dielakkan menjalani pembedahan kerana ia mempunyai risiko yang tinggi. Masalahnya, untuk menyuruh mereka memakai pendakap rigid, timbul ketidakselesaan.

“Justeru, kami memperkenalkan pendakap dinamik SpineCor yang direka hasil kajian terperinci selama lebih empat tahun,’’ katanya.

Andrew memberitahu, SpinceCor yang dihasilkan di Kanada itu direka untuk merawat skoliosis idiopatik pada tahap kelengkungan 15 darjah ke atas.

Mengukir tubuh
Ia juga dicipta khusus untuk memahami garis bentuk tubuh pesakit terutama kanak-kanak dengan menggunakan perisian komputer khas dalam mengukir tubuh pesakit.

Dengan itu, pendakap tersebut dapat dipastikan mengikut bentuk tubuh pesakit dengan tepat.

Tambah beliau, pendakap itu akan memberi tekanan secara lembut kepada tulang belakang bagi membolehkan tulang terbabit kembali lurus.

Biarpun alat tersebut kelihatan rumit tetapi hakikatnya ia mudah dipakai oleh kanak-kanak dan lebih penting ia lebih selesa serta dilaporkan empat kali lebih berkesan daripada kaedah pembedahan.

“Pesakit hanya perlu memakainya selama 20 jam sehari tanpa mengganggu gaya hidup mereka sebagai seorang kanak-kanak. Reka bentuknya yang memudahkan pengaliran udara membuatkan ia selesa dipakai biar dalam cuaca panas atau lembap.

“Fleksibilitinya juga membolehkan pesakit bergerak normal dengan pendakap itu.

“Bahkan, pesakit akan lebih aktif tidak kira untuk bersukan atau melakukan aktiviti luar. Tempoh pemakaiannya bergantung kepada tahap lengkungan tulang belakang dan secara puratanya antara dua hingga tiga tahun.

“Keselesaannya membuatkan ia boleh dipakai kanak-kanak seawal usia tiga tahun dan selewat-lewatnya sebelum berumur 15 tahun kerana ketika itu tulang sudah semakin bengkok dan berkemungkinan pendakap tidak mampu merawat masalah tersebut,'' ujarnya.

Bagaimanapun kata Andrew, 89 peratus kes skoliosis didapati menyerang kanak-kanak yang berumur 11 tahun ke atas. Sehubungan itu, ibu bapa perlu segera mendapatkan rawatan sebaik melihat perubahan fizikal anak mereka kerana lebih awal masalah itu dirawat, peluang untuk mereka kembali pulih sepenuhnya lebih tinggi.

Tambah beliau, untuk mengenal pasti kanak-kanak itu mengalami skoliosis, ibu bapa sentiasa memerhati keadaan fizikal anak-anak mereka terutama di bahagian belakang tubuh. Perhatikan juga kedudukan bahu mereka kerana jika bahu tidak sama tinggi berkemungkinan anak mereka mengalami skoliosis.

Kemudahan rawatan menggunakan pendakap dinamik SpineCor yang diedarkan oleh Phezulu Sdn. Bhd. itu kini boleh didapati di HSC Cheras Specialist Center yang juga merupakan pusat SpineCor pertama di Malaysia dengan harga RM7,000 hingga RM9,000.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Unsur Masonic di sekeliling kita...
Sejadah. Ye sejadah yang kita gunakan setiap hari untuk mengalas tempat kita bersembahyang. Di sini saya hanya mahu berkongsi gambar sejadah yang mempunyai unsur-unsur Masonic yang telah dikongsikan oleh seorang sahabat dan informer saya.
Berdasarkan dari gambar Master Carpet Freemason di atas, kita boleh ambil ciri-cirinya iaitu:

1. Lantai petak (Checkered Floor)

2. Bintang dan Bulan

3. 2 tiang yang juga dikenali sebagai Joachim dan Boaz

Perhatikan sejadah di atas, ia juga mempunyai 3 ciri yang saya nyatakan iaitu bintang dan bulan, lantai berpetak (checkered floor) dan 2 tiang.

GAOTU (Great Architect Of The Universe), All Seeing Eye dan tiang Joachim Boaz
Jika kita perhatikan sejadah di atas secara betul-betul dan teliti kita akan perasan 2 tiang iaitu tiang Joachim dan Boaz, All Seeing Eye dan GAOTU yang tergantung di antara 2 tiang. All Seeing eye anda boleh jumpa di tengah antara 2 tiang. Cuba anda bandingkan sejadah di atas dengan gambar di lodge Freemason di bawah.Perhatikan GAOTU yang tergantung di logde Freemason di atas. Ada persamaan dengan gambar yang tergantung di sejadah di atas. Dan jika anda zoom kan gambar di logde Freemason tersebut, anda akan jumpa lambang bulan dan bintang di sisi jangka lukis. Ini membuktikan bahawa Masons menggunakan lambang ini sebagai salah satu lambang mereka dan lambang ini bukanlah lambang agama Islam yang suci ini.

Di sini saya tolong zoom kan gambar-gambar tersebut. Perhatikan lambang Bulan dan Bintang yang jelas kelihatan di sisi jangka lukis dan bandingkan GAOTU yang tergantung di sejadah dan di lodge.Inilah perancangan jahat Yahudi dan Nasrani yang ramai antara kita tidak perasan dan sedar. Walaupun dengan perkara sekecil ini, mereka tetap menjalankan rancangan jahat mereka. Diharap kita semua lebih berhati-hati dan peka selepas ini dalam kehidupan seharian.


Banyak di antara Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Islam).
Al-Baqarah 109

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Seeing Eyes.....adkh 1 kebetulan?Mungkin masih ada antara pembaca masih belum mengetahui tentang The All Seeing Eye! Untuk mengetahui lebih mendalam mari kita sama-sama merujuk tentang hadis rasullulah tentang dajal.

Sabda Rasullulah:
Aku memberi amaran kepadamu mengenai dia (Ad-dajal) dan tiada Nabi memberi amaran kepada kaumnya tentang ad-dajal, tetapi aku memberitahu sesuatu yang tiada Nabi sebelumku memberitahu kepada kaumnya, ketahuilah ad-dajal itu bermata satu dan Allah tidak bermata satu.
(Sahih Bukhari)


Dajal adalah makhluk yang ditangguhkan matinya oleh Allah dan telah mengembara ke serata dunia. Sepanjang pengembaraannya dia telah meninggalkan jejak-jejak atau tanda-tanda yang dapat dikenalpasti oleh orang yang mahu dan rajin mengkaji dan meneliti. Pernahkah kita terfikir siapa arikitek terkenal dibelakang pembinaan Piramid, Babylon, Atlantis, Tembok Besar Cina, Stonehenge dan lain-lain binaan misteri keajaiban dunia termasuk Piramid Itza peninggalan kaum mayan yang mundur dan maju dan ghaib secara tiba-tiba? Kesemua tamadun ini meninggalkan satu mesej penting dari arkiteknya bahawa dia akan kembali pada satu masa nanti.
Puak Maya (Mayan) yang kuno telah didatangi seseorang yang mengajar mereka membina piramid dan ilmu astrologi sehingga mereka dapat mencipta satu kalendar bintang yang hebat dan meramalkan sesuatu yang besar akan berlaku pada 2012.
Dia yang hidup sekian lama sejak beribu tahun, tidak mati. menjelajah dari satu tempat ke satu tempat dengan meninggalkan dibelakangnya misteri-misteri. Rasulullah pernah mengingatkan bahawa tiada permukaan bumi yang tidak disinggahinya kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat.
Siapakah makhluk ini? Saya rasa anda semua sudah dapat meneka persoalan ini. Mari sama-sama kita menjejaki jejak-jejak yang ditinggalkan oleh makhluk genius ini.

Satu Dolar US


Freemason


Illuminati


Di bangunan-bangunan tamadun kuno
Di gereja-gereja

Filem

Logo
Adakah semua tanda ini adalah satu kebetulan? Seek the truth !

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati